Lựa chọn ống nhòm : Chất lượng hình ảnh ống nhòm

Lựa chọn ống nhòm : Chất lượng hình ảnh ống nhòm

Ống nhòm hơn kém nhau không phải ở kích thước, càng không phải ở không số độ phóng đại, nhìn xa bao nhiêu, mà quan trọng nhất là chất lượng hình ảnh mà nó mang lại. Để làm một ống nhòm có độ phóng đại lớn, kích thước lớn không.....

Xem tiếp